Доклад за разрешаване на маломерни паралелки

Изх. № РУО1-33006/08.09.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

С МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със спазване на изискванията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приложено Ви изпращам образец на доклад за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г.

Напомням, че копие от доклада трябва да бъде изпратено и до Столична община като финансиращ орган.

 

Приложение:

  1. Образец на доклад за съществуване на маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2497/05.09.2022 г.

на началника на РУО – София-град)