Документи за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град

Изх. № РУО1-5094/25.02.2020г.

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

ДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Умедомявам Ви, че във връзка с административна услуга, осъществявана от РУО–София-град „Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“ на основание чл.50 и чл.51 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са изготвени удостоверенията за признаване на квалификационни кредити и/или писма за отказ от признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти, подали заявления в периода от 1 до 10 февруари 2020 г.

Документите следва да бъдат получени в стая 408, ет.4, сградата на РУО-София-град, ул. Антим I №17, гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД