Документи от задължителната документация за края на учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-42940/07.12.2022 г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

СОЗ, ЦПЛР, ЦСОП

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И КОЛЕЖИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на дейностите по писмо № 9105-403/06.12.2022 г., с рег. № РУО1-42838/07.12.2022 г. на Министерство на образованието и науката, и във връзка с предстоящото отпечатване на документите от задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година Ви уведомявам следното:

С оглед внедряването на новата  Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и съгласно § 5 от ПЗР към Наредба № 8/ 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, от учебната 2022/ 2023 година по-голямата част от документите по наредбата ще се водят в електронен вид посредством електронни раздели в модул „Документи за дейността на институцията“ в НЕИСПУО.

Заявяването на задължителните документи се извършва от директора на институцията в системата на предучилищното и училищното образование по приложената заявка, утвърдена със Заповед № РД09-5826/05.12.2022 г. на министъра на образованието и науката.

През настоящата година в заявката не са включени нови документи.

Заявяването на задължителните документи се извършва от директора на институцията по приложения формуляр-заявка. Заявяването на задължителните документи се извършва както до сега САМО по електронен път, чрез подаване на електронни документи, подписани с електронен подпис чрез Системата за сигурно електронно връчване и/ или Средата за електронен обмен на съобщения. Образователните институции, които нямат регистрация в системата за сигурно електронно връчване, следва незабавно да направят своята регистрация.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Частните училища, частните детски градини, частните колежи,

Държавните училища, държавните детски градини, СОЗ, ЦСОП:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената заявка за доставка на документи от задължителната документация.
 2. Директорът подписва електронно справката за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на директора на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 3. Директорът изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към РУО – София-град подписаната (Word формат) справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Общинските училища, общинските детски градини, общинските ЦПЛР:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената заявка за доставка на документи от задължителната документация.
 2. Директорът подписва електронно справката за доставка на документи от задължителната документация. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на директора на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 3. Директорът изпраща по електронен път до съответния район подписаната (Word формат) справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година.
 4. Служебното лице от съответната районна администрация извършва проверка на подадената от общинската образователна институция информация.
 5. Служебното лице от съответната районна администрация заверява заявката с електронен подпис. За полагането на електронния си подпис служебното лице от съответната районна администрация следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Служебното лице от съответната районна администрация полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на служебното лице на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 6. Служебното лице от съответната районна администрация изготвя обобщената за съответния район справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година.
 7. Съответната районна администрация изпраща към РУО – София-град подписаната (Word формат) обобщена справка за доставка на документи от задължителната документация за края на учебната 2022/ 2023 година и подписаните (Word формат) индивидуални заявки на образователните институции от съответния район чрез Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) към РУО – София-град.

 

В срок до 16.12.2022 г., всички частни и държавни образователни институции, следва да изпратят своите заявки към РУО – София-град.

 

В срок до 16.12.2022 г., всички общински образователни институции, следва да изпратят своите заявки към съответните районни администрации.

 

В срок до 19.12.2022 г., всички районни администрации следва да изпратят обобщените и индивидуалните заявки към РУО София-град.

 

Справка „Списък на самостоятелните платци“ не се подават!

 

Приложение:

 1. Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2022/2023 година.

В заявката се попълват всички реквизити по така форматирания начин.

 

Обръщам внимание, че всички институции следва да предоставят своите заявки в указаните срокове с цел, точното определяне на тиража на печатницата. Изпълнителят по договора за печат няма ангажимент и не дава гаранция, че ще има възможност да бъдат отпечатани допълнителните заявки. В тази връзка, отговорното отношение на директорите на образователните институции гарантира обезпечаването на хартиените документи за цялата система на предучилищното и училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД