Допълнителен стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика и по информационни технологии

Изх. № РУО1-11520/09.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-62/05.04.2024 г., вх. №РУО1-11211/08.04.2024 г., Ви уведомявам, че с цел да гарантира безпроблемното провеждане на изпитите на официалните им дати, Министерство на образованието и науката организира на 23.04.2024 г. от 14:00 часа до 15:00 часа провеждането на допълнителен стрес-тест със зрелостниците, заявили желание да положат ДЗИ по информатика и по информационни технологии.

Провеждането на стрес-теста не означава провеждане на пробен изпит, тъй като учениците ще работят по публикуваните на сайта на МОН изпитни материали от проведените сесии през учебната 2022/2023 година и прикачените от тях в електронната платформа файлове с решения няма да се оценяват.

Във връзка с обезпечаване на дейностите по организиране и провеждане на този стрес-тест е необходимо:

 1. Директорите на училища, които имат зрелостници с подадено заявление за явяване на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии да уведомят зрелостниците за училището, в което са разпределени да полагат стрес-теста. Важно е на стрес-теста да се осигури присъствието и на зрелостниците от предишни години с цел проверка на валидността на акаунтите в mon.bg.
 2. Директорът на училището, в което ще се проведе стрес-теста, както и определеното от него длъжностно лице по време на стрес-теста спазват изискванията, регламентирани в ПИС за провеждане на ДЗИ. При необходимост от техническа подготовка на лаптопи за провеждане на стрес-теста и на реалните държавните зрелостни изпити по информатика и/или по информационни технологии изпитната система exams.mon.bg ще бъде „отворена“ в периода от 17.04.2024 г. до 17:00 часа на 22.04.2024 г.
 3. Обръщам внимание на обстоятелството, че на всеки отделен лаптоп трябва да се генерира и инсталира отделен сертификат и един генериран сертификат може да се използва само от един ученик. По време на реалните изпити и на този стрес-тест при опит за използване от втори или повече ученици системата няма да ги допусне до полагане на изпит.
 4. Всеки зрелостник следва да провери валидността на акаунта си в edu.mon.bg и в случай на проблем да се обърне за съдействие към директора на училището, в което се обучава. Директорът на училището, в което има зрелостници от предишни години, следва да предприеме действия за проверка на валидността на акаунтите им в edu.mon.bg.
 5. В писмото на МОН се прави уточнение, че съгласно изготвената спецификация за ДЗИ по информатика за учебната 2023/2024 г. изпитният материал съдържа 28 задачи. В 1. част – Тестова част, с продължителност 90 минути, са 25 задачи (16 задачи с избираем отговор и 9 задачи със свободен отговор), а във 2. част – Практическа част, с продължителност 150 минути, са 3 практически задачи.
 6. Съгласно изготвената спецификация за ДЗИ по информационни технологии за учебната 2023/2024 г. изпитният материал съдържа 28 задачи. В 1. част – Тестова част с продължителност 90 минути са 25 задачи (15 задачи с избираем отговор и 10 задачи със свободен отговор), а във 2. част – Практическа част с продължителност 150 минути са 3 практически задачи. Общият максимален брой точки е 100.

За всеки ученик за 1. част се генерира тест със съответния брой задачи, по една от всяка категория на случаен принцип и в случаен ред на задачите, при който:

 • след влизане в системата се появява бутон за начало на теста и индикатор за време;
 • с активиране на бутон „Начало“ на екрана се появява условието на първата задача, избрана на случаен принцип и със случаен избор на дистрактори, когато има такива;
 • ученикът въвежда решението и продължава към следващата задача;
 • осигурява се възможност, ако не е изтекло времето, ученикът да се върне и да промени решението си, като се записва този последен избор;
 • след приключване на 1. част се осигурява възможност за преход към 2. част (практическите задачи).

По време на реалните изпити по информатика и/или по информационни технологии преминаването към 2. част ще е възможно след изтичането на регламентираното време за 1. част (90 минути).

 • Ученикът сваля на локалния компютър файла с условието на задачата и ресурсните файлове (ако към задачата има такива). На ученика НЕ СЕ предоставят разпечатани условията на практическите задачи. Изготвя решението на задачата в съответното приложение и подготвя файла с решението за прикачване в системата, като го именува според инструкциите, дадени в условието на съответната задача. Ако условието на задачата изисква създаване на класове в отделни файлове, е възможно качване на архив (zip) с няколко файла. След всяко изпращане на файл с решение изпитната система ще връща съобщение за успешно прикачен файл.

Учениците ще имат възможност до 5 (пет) пъти да прикачват файл с решение на конкретна задача. Само последният качен файл ще се оценява.

 • При завършване на практическите задачи учениците първо натискат бутон „край“ и след това бутон „изход“. Дори и да пропуснат тази дейност след изпращането на задачите, системата вече е отчела наличието на прикачени файлове.
 • Така както и при останалите зрелостни изпити е допустимо на зрелостника да бъдат предоставени бели листове за чернова. След приключване на изпита тези листове се събират от квесторите, предават се на директора на съответното училище и се съхраняват на определено от него място.
 • Проверката на работите на зрелостниците ще се осъществява от оценители и няма да е автоматизирана.
 • По време на ДЗИ по ИТ и/или по информатика задаването на начало и край на изпита ще се задава в платформата https://admin.infopriem.mon.bg.

При възникнал проблем времето за работа на ученика ще се удължава от изпитната система.

До 22.04.2024 г. директорите на училища, които имат зрелостници с подадено заявление за явяване на ДЗИ по информатика и/или по информационни технологии да уведомят зрелостниците за провеждане на стрес-теста и къде трябва да се явят.

След приключване на стрес-теста, в срок до 25.04.2024 г., е необходимо директорът на всяко училище, в което е проведен стрес-теста да изпрати с доклад до началника на РУО – София-град информация за протичането на стрес-теста и евентуалните трудности и проблеми, с цел предприемане на превантивни мерки за недопускането им по време на реалните ДЗИ.

Ако по време на стрес-теста възникне технически проблем, свързан с достъпа до електронната платформа, длъжностното лице в съответното училище следва да уведоми незабавно Вилма Доминикова – старши експерт по ОСО в РУО – София-град – [email protected] и Ралица Войнова – [email protected] от дирекция „СПУО“.

 

Приложение:

 1. Списък с училища за стрес-тест.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД