Допълнителна информация за реализиране на дейностите по НП “ Иновации в действие“-2020г., касаеща корекция на дати за мобилности и форуми

Изх. № РУО1-11975/15.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с № 9105-13/14.04.2021 г., вх. № РУО 1-11788/15.04.2021 г. е необходимо при реализиране на дейностите по НП“ Иновации в действие“ – 2020 да ги синхронизирате със заповедите, касаещи противоепидемичните мерки (заповед № РД 01-220/08.04.2021 на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-856/09.04.2021 на министъра на образованието и науката), а именно:

1 .Планираните дейности изцяло се съобразяват със заповедите. Не са допустими дейности изцяло проведени онлайн.

2. Мобилности. Организацията и провеждането на дейностите изцяло се съобразяват със заповедите.

2.1.Планираните дати за мобилности в този период могат да се анексират след предварително уточняване с екипите от избраните училища. За тази цел, иновативното училище, което е домакин на мобилността е нужно да попълни новите дати за мобилност в електронната платформа https://ischools.mon.bg, секция анекси към договора. В 3.1. Корекция на период за посещение се посочват новите дати. Не е необходимо да се подписват нови анекси. Допуска се промяна на участващите ученици по класове, а също така и корекция на броя им при необходимост, като се запазва общият брой за учители и ученици от 8. В Раздел III Коментар към анекса. При необходимост се посочват други възникнали промени.

Предстоящите мобилности се осъществяват при строго спазване и гарантиране от директорите на противоепидемичните мерки в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и техните изменения и допълнения.

Не се допускат мобилности без ученици, освен ако иновацията не е в областта на нов или усъвършенстван начин на управление на училището Допустимо е да се редуцира или промени техният брой за сметка на учители.

2.2. Допустимо е хибридно съчетаване на мобилностите, като едно от трите участващи в мобилността училища се включва онлайн, а не на място, или част от участниците от трите училища са на място, а останалите онлайн, с оглед изпълнение и спазване на изискванията за използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най- малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всеки участник.

3. Форуми

3.1. Планираните дати за провеждане на форуми, при необходимост и след съгласуване с РУО могат да бъдат променяни с оглед на епидемичната обстановка от училището-домакин, като промяната се отрази в електронната платформа https://ischools.mon.bg., секция анекси към договора в Раздел III Коментар към анекса.

3.2. Не е допустимо провеждане на форуми изцяло онлайн.

Допустимо е провеждането им в хибридна форма като се съчетава присъствено и онлайн участие, при спазване на изискванията за използването на не повече от 30% от капацитета на помещението , в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всеки участник. Преките участници и презентатори присъстват на място, а част от наблюдателите – онлайн. Организаторите на форума, след приключването му, следва да изготвят архив с представените материали и презентации.

4. Съгласно националната програма отчитането на разходите следва да се извърши до 31.08.2021 г., като дейностите следва да бъдат извършени до 31.07.2021 г., т.е. сега се извършват дейности, а не отчитане. Ето защо, подменюто „Разходи за училищата“ ще бъде отворено на по-късен етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД