Допълнителна поправителна сесия за учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-29759/18.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-226/15.09.2023 г., вх. №РУО1-29481/15.09.2023 г., Ви уведомявам, че по изключение министърът на образованието и науката разрешава да се организира и проведе допълнителна поправителна сесия, извън регламентираната в чл. 34, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за учебната 2022/2023 г. в срок до 10.10.2023 г. Разрешението се отнася за ученици, получили слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета  от учебните предмети или модули, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове, а в спортните училища – и във факултативните учебни часове по учебен предмет от специализираната подготовка.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД