Допълнително заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2023-2024 година

Изх. № РУО1-12672/18.04.2024 г.

 

ДО

РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

(провеждащи държавни зрелостни изпити)

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по писмо № 9105-84/ 22.03.2024 г., с рег. № РУО1-9738/ 22.03.2024 г. на Министерството на образованието и науката, във връзка с изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на основание чл. 135а, ал. 2, приложено Ви изпращам допълнителна заявка за задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2023-2024 г.

Заявката се подава само от училищата, които организират и провеждат държавни зрелостни изпити през учебната 2023-2024 г.

Заявката трябва да бъде попълнена и изпратена по вече установения ред – само по електронен път.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Частните и държавните училища:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената Заявка.
 2. Директорът подписва електронно Заявката. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия, и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на директора на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 3. Директорът изпраща чрез ССЕВ към РУО – София-град подписаната (Word формат) Заявка.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ

Общинските училища:

 

 1. Директорът попълва електронно (на компютър) приложената Заявка.
 2. Директорът подписва електронно Заявката. За полагането на електронния си подпис директорът следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Директорът полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на директора на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 3. Директорът изпраща по електронен път до съответния район подписаната (Word формат) Заявка.
 4. Служебното лице от съответната районна администрация извършва проверка на подадената от общинската образователна институция информация.
 5. Служебното лице от съответната районна администрация заверява Заявката с електронен подпис. За полагането на електронния си подпис служебното лице от съответната районна администрация следва следните стъпки: (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“. (2) Въвежда име и фамилия и длъжност. (3) Служебното лице от съответната районна администрация полага своя електронен подпис (за успешно положен подпис се счита, когато се появи името на служебното лице на латиница от електронния подпис и дата в горния десен ъгъл).
 6. Служебното лице от съответната районна администрация изготвя обобщената за съответния район Заявка.
 7. Съответната районна администрация изпраща към РУО – София-град подписаната (Word формат) обобщена Заявка и подписаните (Word формат) индивидуални заявки на образователните институции от съответния район чрез СЕОС към РУО – София-град.

 

В срок до 30.04.2024 г., всички частни и държавни училища следва да изпратят своите заявки към РУО – София-град.

 

В срок до 30.04.2024 г., всички общински образователни институции следва да изпратят своите заявки към съответните районни администрации.

 

В срок до 02.05.2024 г., всички районни администрации следва да изпратят обобщените и индивидуалните заявки към РУО София-град.

 

Справка „Списък на самостоятелните платци“ не се подават!

 

Обръщам внимание, че всички училища следва да предоставят своите заявки в указаните срокове с цел, точното определяне на тиража на печатницата и изключително кратките срокове. Изпълнителят по договора за печат няма ангажимент и не дава гаранция, че ще има възможност да бъдат отпечатани допълнителни заявки. В тази връзка, отговорното отношение на директорите на образователните институции гарантира обезпечаването на хартиените документи за цялата система на предучилищното и училищното образование.

 

Приложение:

 1. Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2023/2024 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД