Доставка на преносими компютри за обезпечаване нуждите на учителите

Изх. № РУО1-7248/25.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-7225/25.03.2020 г. относно получаване на техника (преносими компютри) по проект „Образование за утрешния ден“ и от училища, които не са включени в проекта, Ви уведомявам, че тези лаптопи са закупени със средства на проекта № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ и са на база на подадената от Вас информация в справката за необходимостта от лаптопи на учителите за провеждане на обучение в електронна среда. С оглед обезпечаването процеса на обучението от разстояние в условията на обявеното извънредно положение е организирана доставката на тази техника и осигуряване на достъп до интернет, необходими за нуждите на училищата. Техниката е финансирана в рамките на изпълнение на Дейност 2 от проекта „Образование за утрешния ден“ (Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ).

Доставката до училищата ще се осъществи в следващите няколко дни чрез куриерска фирма.

Училищата, които получат съобщение за доставка, следва да създадат организация по приемане на техниката от служител на училището, при спазване на всички мерки за безопасност. Не е задължително приемащото лице да бъде директорът. С оглед на ситуацията е важно да не се връщат куриерите!

След приемането, техниката следва да бъде използвана за обезпечаване нуждите на учителите, които не разполагат с устройства или достъп до интернет.

След възстановяване на редовните учебни занятия техниката следва да се използва за нуждите на училището.

 

Приложение: Списък на училищата, предвидени за получаване на лаптопи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД