Достъпна функционалност за разпределение по зали на учениците от 10 клас

Изх. № РУО1- 5726/02.03.2020 г.                                                                                                                                         ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 5627/28.02.2020 г., Ви уведомявам, че в платформата https://admin.zamaturite.bg е достъпен списъкът с ученици от 10 клас и функционалността за разпределение по зали. Намира се в меню Ученици->Разпределение.
Необходимо е да предприемете действия учениците да се разпределят по заложените зали в срок до 04.03.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД