Достъпна функционалност за разпределение по зали е качена

Изх. № РУО1- 5607/ 28.02.2020 г.                                                                                                                                                     ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 5418/27.02.2020 г., Ви уведомявам, че в платформата https://admin.zamaturite.bg е достъпна функционалността за разпределение по зали. Намира се в меню Ученици->Разпределение.

Това е извадка от помощта на екрана:

Таблицата съдържа списък с изпити, за които има ученици, със съответния брой места. Учениците със СОП са на отделни редове, тъй като те се разпределят в определени за ученици със СОП зали.

Ако в полето „Общо места“ цифрата е изписана в зелен цвят, то може да се пристъпи към разпределение. Ако е изписана в червен цвят, е необходимо осигуряването на още места чрез менюто „Изпитни зали“.

Бутоните на всеки ред са, както следва:

* Чрез бутон „Автоматично разпределение“ на всеки ред се извършва самото разпределение, и ако то е успешно се извежда съобщение за това.
* Бутон „Списък с кандидати“ извежда списък с всички кандидати за конкретния изпит, като под всеки кандидат е отбелязано дали е разпределен и къде.
* Бутон „Изтриване на разпределение“ премахва разпределението за избраният изпит, описан на съответния ред.

Допълнително ще  бъдат качени справки за разпределението по зали и неразпределени ученици.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД