Достъп до електронната платформа за заявяване и отчитане на разходите по Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”

Рег. №РУО1-32605/05.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти”, приета с Решение № 582 от 06.08.2021 г. на Министерския съвет, Ви уведомявам, че е разработена електронна платформа, която е достъпна на адрес: https://rpps.mon.bg.

Платформата е структурирана в два модула, съответно Модул 1 — Профилактика и Модул 2 – Рехабилитация и следва условията и реда, разписани в националната програма.

Информационната платформа е интегрирана с @edu.mon.bg и чрез нея се осъществява заявяване за възстановяване на разходите на участниците, които подават до директорите декларации с приложени документи, съгласно изискванията на програмата и вече могат обобщено да бъдат качени в платформата в следната последователност и срокове:

 1. Модул 1 – Профилактика на педагогическите специалисти:
  • от директорите на общинските образователни институции и тези към Министерството на младежта и спорта (ММС) и Министерството на културата (МК) изпращат заявка до първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ),
  • директорите на държавните институции към Министерството на образованието и науката (МОН) – до началника на регионалното управление на образованието, на територията на която се намират.

Срок за заявките от директорите: до 15 октомври 2021 г.

  • ПРБ/РУО обобщава заявките от директорите и изготвя списък на образователните институции със съответните суми, който се качва в платформата на програмата като заявка към МОН

Срок за заявки към МОН: до 25 октомври 2021 г.

 1. Модул 2 – Рехабилитация на педагогическите специалисти:
  • Директорите на общинските образователни институции и държавните училища към ММС и МК заявяват срок до 15 октомври 2021 г. пред техния ПРБ необходимите средства за въстановяване,
  • държавните и частните училища и частните детски градини пред началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия се намират. Със заявката, директорът предоставя списък на педагогическите специалисти, включили се в Модул 2 и копията на документи, изброени по-горе.

Срок за заявките от директорите: до 15 октомври 2021 г.

  • ПРБ/РУО изготвя списък на образователните институции със съответните суми и го прикачва в платформата на националната програма заедно с останалите проверени от него документи в срок до 25 октомври 2021 г.

Срок за заявки към МОН до 25 октомври 2021 г.

Информация за изпълнение на националната програма е публикувана на официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти”, „Национални програми 2021”, НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – на адрес: https://mon.bg/bg/101019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД