Държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-13786/29.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година, приложено Ви изпращам за сведение утвърдения със заповед   № РД 01-225/28.04.2021 г. на началника на РУО – София-град държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД