Държавен план-прием

Изх. № РУО1-9490/30.04.2020 г.

  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение утвърдения със заповед № РД 01-193/30.04.2020 г. на началника на РУО – София-град държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град, както следва:

  1. Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална форма на обучение – 388 паралелки /Приложение 1/.
  2. Прием в VIII клас в паралелки в задочна форма на обучение – 3 паралелки /Приложение 2/.

Държавният план-прием е разпределен по училища, съгласно приложените таблици.

Уведомявам Ви, че изпълнението на държавният план-прием е възложено съгласно горепосочената заповед на председателя на Областната комисия за прием на ученици в VIII клас.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД