Европейската седмица на професионалните умения 2020 (09-13.11.2020 г.)

Изх. № РУО1-28940/16.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НАПОО с вх. № РУО1-28707/15.10.20120 г., Ви уведомявам, че Европейската комисия определи НАПОО за Национална точка за контакт за България по повод провеждане на Петото издание на Европейската седмица на професионалните умения 2020 (09-13.11.2020 г.)

Европейската седмица на професионалните умения се организира ежегодно и има за цел да представи местни, регионални и национални инициативи, които популяризират най-добрите постижения на професионалното образование и обучение (ПОО).

Директорите на столичните училища, на професионалните гимназии, на средните и на обединените училища с професионални паралелки с оглед кариерно ориентиране на учениците следва да регистрират организираните от тях събития/дейности на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения, 2020, за да бъдат публикувани на сайта и включени в социалните медии, информационни бюлетини и видеоклипове, които я популяризират.

С оглед гореизложеното регистрирайте на https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ Вашите събития, включително дигитални събития/дейности за популяризиране на ПОО, споделете Вашата история, подкрепете наградите за отлични постижения в ПОО и се присъединете към разговора в социалните медии.

НАПОО в качеството си на Национална точка за контакт на Европейската седмица на професионалните умения, 2020, ще популяризира на интернет-страницата си най-интересните събития и др. участия, които сте регистрирали.

Приложено Ви изпращам подробна информация за регистрация, предоставена от НАПОО.

Моля създайте необходимата организация за включване на поверената Ви институция в Европейската седмица на професионалните умения, 2020 (09-13.11.2020 г.) с цел популяризиране на професионалното образование и обучение, и на кариерното ориентиране на учениците.

 

Приложение:

  1. Подробна информация за Седмицата на професионалните умения, 2020.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Силвия Пеева

Началник на руо – София-град

/Съгласно заповед № РД 02-2346/12.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/