Европейска олимпиада по статистика

Изх. № РУО1- 36029/21.12.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-35935/18.12.2020 г. на Столична община с приложено писмо на Националния статистически институт (НСИ) относно организиране за четвърта поредна година на територията на България участие на учители и ученици в Европейската олимпиада по статистика, Ви уведомявам, че на 03.01.2021 г. изтича крайният срок за регистрация за участие в олимпиадата.

Моля създайте необходимата организация за разпространяване на информацията в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД