Европейския ден на спорта в училище (ЕДСУ)

Изх. № РУО1- 25580/23.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-135/15.09.2020 г. с вх. № РУО1-24446/15.09.2020 г., Ви уведомявам, че на 25.09.2020 г. ще се проведе Европейския ден на спорта в училище (ЕДСУ).

Повече информация за събитието може да намерите на адрес: https://www.bgbeactive.org .

Действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, и в случая решението е на училищата при наличие на информирано съгласие от страна на родителите.

Обръщаме внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”.

 

Приложения:

  1. Приложение ЕДСУ
  2. Приложение 1
  3. Приложение 2
  4. Критерии за избор на най-активни училища 2020

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД 02-2121/17.09.2020 г.
на началника на РУО – София-град)