„Европейски ден на спорта“

Изх. № РУО1-34472/15.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на МОН № 9105-148/14.09.2022 г., с вх. № РУО 1-34124/14.09.2022 г., относно „Европейски ден на спорта“ Ви предоставям Наръчник и критерии за избор на най-активните училища за 2022 г.

Обръщам внимание за спазването на законовите изисквания, определени в чл.11а, ал.1 от Закона на закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

  

           Приложения:

  1. Наръчник.
  2. Критерии за избор на най-активните училища за 2022 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД