Едногодишна професионално-педагогическа специализация по невропедагогика на Департамент за информация и повищаване на квалификацията на учителите към Тракийски университет-Стара Загора

 

Изх. № РУО1 – 41609/23.11.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41390/21.11.2022 г. от Департамента за информация и повищаване на квалификацията на учителите /ДИПКУ/ към Тракийския университет – Стара Загора, Ви уведомявам, че на 26 ноември 2022 г. стартира първата по рода си за страната едногодишна професионално-педагогическа специализация по невропедагогика.

Получените знания са с широк спектър на приложение в педагогическата практика в училище и в детската градина. Обучението дава възможност за придобиване на трета ПКС и е в подкрепа на педагози, търсещи отговори на въпроси, свързани с поведението, емоциите, актуалните проблеми на съвременните деца и ученици.

За подробна информация: Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ при към Тракийски университет – Стара Загора, тел.: 042/630 102, 0887 160 012 или на електронен адрес: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3469/21.11.2022 г.

на началника на РУО –София-град/