Едногодишна специализация от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет за педагогически специалисти, психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-28098/01.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27929/30.09.2019 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира едногодишна специализация на тема „Индивидуална психология и позитивна образователна среда“. Програмата е подходяща за педагогически специалисти  с интерес към индивидуалната психология и позитивната образователна среда от всички образователни институции. За повече информация – Надежда Иванова – експерт СДК, ДИПКУ, Тракийски университет, тел. 042/617446, email: [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД