Еднократна парична награда за педагогически специалисти, класирали на призови места ученически отбори в Трети (зонален) и Четвърти (финален) етап на Ученически игри

Изх. № РУО1-27181/01.09.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-26828/29.08.2023 г. на Столична община, Ви уведомявам, че с цел мотивация за активно включване и постигане на добри резултати, Столична община е създала механизъм за финансиране на еднократна парична награда за педагогически специалисти, класирали на призови места ученически отбори в Трети (зонален)  и Четвърти (финален) етап на Ученически игри.

С Решение № 235 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. са актуализирани  Правила за условия и реда при предоставяне на еднократна парична награда за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“ или „треньор по вид спорт“, класирали на призови места ученически отбори в Трети (зонален)  и Четвърти (финален) етап на Ученически игри.

Кандидатства се чрез подаване на заявление с приложени документи в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, съгласно обявената Процедура, с краен срок – 13 октомври 2023 година.

Процедурата, информация за срокове, изискванията и документите за кандидатстване са публикувани на официалния електронен портал на Столична община; рубрика „Спорт и младежки дейности“, “Награди, отличия, стипендии“ – Награди, стипендии, отличия – Портал на Столичната Община – Портал на Столичната Община (sofia.bg) и позиция „Ученически игри“ – Ученически игри – Портал на Столичната Община – Портал на Столичната Община (sofia.bg)

Резултатите за одобрените кандидати, за получаване на еднократна парична награда, се обявяват на официалния електронен портал на горепосочения електронен адрес.

Информация/протоколи за официално класиране в Ученически игри за учебната 2022/2023 г. може да намерите, както следва:

  • За Трети етап – Зонални състезания по вид спорт /градски първенства/ за гр. София на официалния електронен портал на град София; рубрика „Спорт и младежки дейности“, “Награди, отличия, стипендии“ – Награди, стипендии, отличия – Портал на Столичната Община – Портал на Столичната Община (sofia.bg) и „Ученически игри“ – Ученически игри – Портал на Столичната Община – Портал на Столичната Община (sofia.bg)
  • За Четвърти (финален) етап – електронна страница на Българска асоциация спорт за всички, Ученически игри 2023 г. – https://basu.bg/

 

За допълнителна информация:

Валентина Ликова, главен експерт в отдел „Спорт“ – 02/946 11 18

Теодора Филева, главен експерт в отдел „Спорт“ – 02/946 11 18

Добромир Иванов, старши експерт в отдел „Спорт“ – 02/946 11 18

 

Приложения:

  1. Правила.
  2. Решение на СОС.
  3. Заявление.
  4. Процедура за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1905/29.08.2023 г.

на началника на РУО – София-град)