Еднократна парична награда за учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-31125/05.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-30597/28.10.2019 г., Ви информирам, че със заповед №СОА19-РД09-1455/23.10.2019 г. на кмета на Столична община, одобрени за връчване на еднократна финансова награда са 131 учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученическите игри през учебната 2018/2019 г.Информация за одобрените кандидати ще бъде публикувана и на официалния сайт на Столична община – www.sofia.bg.Финансовите награди ще се изплащат всеки работен ден от 11 до 29 ноември 2019 г. от 14:00 до 16:30 ч. в счетоводството на Дирекция „Култура“, пл. Славейков №4, ет. 4, кабинет 405.За повече информация: 0896 84 74 51; 02/ 981 06 51 – Надежда Герова, старши експерт в Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и култура“.

 

Приложение: Документ с входящи номера на одобрените за получаване на финансова награда учители

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД