Езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и учебни материали в помощ на учениците

Изх. № РУО1-7129 /23.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7075/23.03.2020 г., Ви уведомявам, че Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и учебни материали в помощ на учениците: http://ibl.bas.bg/opoznay-balgarskiya-ezik/

Езикови игри и езикови ресурси можета да намерите на следния адрес: http://www.ibl.bas.bg/resursi/

Видеоуроци и диктовви може да намерите на следните адреси: https://www.youtube.com/channel/UCSydkPfC9G2tA_J-6oMuuUA

 

               http://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/

 

http://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/

 

Всички материали се разпространяват с лиценз Creative Commons Attribution 4.0. International Licence (CC BY 4.0).

Материалите са създадени в рамките на проект „Написаното остава. Пише правилно!“ по програмите „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти /2017 – 2018/ и „Образование с наука“ / 2019 – 2020/ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД