ЕКИП НА ДАЗД ЗА КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Изх. № РУО-8166/10.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в условията на обявеното извънредно положение Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) продължава да извършва кризисна интервенция при необходимост за децата и техните семейства при възникване на травматични състояния. Осигурена е възможност това да се извършва дистанционно чрез онлайн видеовръзка и/или по телефон.

В тази връзка ДАЗД обновява и допълва състава си от квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да се включат във формирането на екип. Всеки, който притежава съответната професионална квалификация, опит и се чувства готов да работи с други професионалисти от сферата на кризисната интервенция, може да стане част от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

Желаещите да се включат могат да се обърнат към ДАЗД в срок до 30.04.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД