Експериментален етап на националния кръг на олимпиадата по физика

Изх. № РУО1-13715/07.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2418/18.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката и изменения Регламент за провеждане на олимпиадата по физика, Ви уведомявам, че експерименталният етап на националния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 10 април 2022 г. от 08:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица.

Допуснатите до експериментален етап на националния кръг на олимпиадата по физика ученици следва да се явят на 10 април 2022 г. в 07:30 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица. Допускането на учениците ще става след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД02-852/17.03.2022 r.

на началника на РУО – София-град/