Есенно национално състезание по физика

Изх. № РУО1 – 38938/24.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година и Заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г.), за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, от 11 до 13 ноември 2022 година ще се проведе Есенно национално състезание по физика.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образоването – Сливен и Средно училище „Константин Константинов“, гр. Сливен.

Есенното национално състезание ще се проведе присъствено в СУ „Константин Константинов“, град Сливен.

В тази връзка моля, в срок до 26 октомври 2022 г. да изпратите до заявка по образец на електронен адрес: [email protected] в несканиран вид, с попълнени всички колони от таблиците;

Ръководители на отборите на състезаващите се ученици са учители по физика и астрономия, както и други учители или експерти от РУО. Учителите по физика и астрономия участват в проверката на писмените работи на учениците, както следва:

  • за отбор до 12 ученици (включително) – 1 проверител;
  • за отбор от 13 до 24 ученици (включително) – 2 проверители;
  • за отбор над 24 ученици – 3 проверители.

Имената на проверителя на писмени работи на учениците, както и предпочитаните класове за проверяване (по възможност да не преподава в тях) се заявяват предварително заедно със заявката за участие на отбора.

Ученик, който е поставен под задължителна карантина, не може да участва в състезанието. Не се допускат ученици да участват „задочно“ (неприсъствено) в състезанието.

Всички участници и техните ръководители трябва да пристигнат в град Сливен и да се регистрират най-късно до 17:30 часа на 11.11.2022 г. Декларациите от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите се входират в училището, от което е ученикът. При липса на подадено съгласие данните и резултатите ще бъдат обявени с идентификационен код.

Ръководителите трябва да заявят лично в предпочетения хотел вида на стаите и броя на нощувките на участниците в Националното състезание.

  Хотел Цена на нощувка Телефон за резервации Крайна дата за резервация
1. „Спорт Палас“ (основен хотел)

e-mail: [email protected]

https://hotelsportpalace.eu/bg/home.html

Нощувка – 40,00 лв.

Закуска -блок маса -5 лв.

0888230506 26.10.22 г.
2. Хотел „Военен клуб“ Нощувка– до 45,00 лв. 0892606843 26.10.22 г
3. Хотел „Кредо“ Нощувка– до 50,00 лв. 0899166006 26.10.22 г
4. Хотел „Централ“ Нощувка –до 50,00 лв. + закуска 0882001002 26.10.22 г.

В хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаване на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

След състезанието за учениците ще се организира посещение на крепост „Туида“ с развлекателни занимания (цена 5 лв. за вход). Желанието или нежеланието за включване също следва да се отбележи в заявката за участие.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси можете да се обръщате към Даниела Йорданова – ст. експерт по природни науки и екология в РУО – Сливен на тел: 0879600343

Приложения:

  1. Заявка за участие;
  2. Декларация за информирано съгласие (ненавършили 16 г., навършили 16 г.);
  3. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане;
  4. Програма за есенното национално състезание по физика за учебната 2022-2023 година;
  5. Програма с дейностите на Есенно национално състезание по физика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД