Есенно национално състезание по физика

Изх. № РУО1-33834/17.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09- 3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, Ви уведомявам, че от 17 до 19 ноември 2023 г. в Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица, Софийска област, присъствено ще се проведе Есенното национално състезание по физика.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образоването – София-област и Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Копривщица, Софийска област.

Моля, в срок до 25 октомври 2023 г., да изпратите:

  1. Заявка по образец за участие в състезанието на имейл [email protected]. Заявките да са в несканиран вид, с попълнени всички колони от таблиците. Файлът-заявка да е наименуван: Zaiavka_YYY_ENSF_2023.xlsx (YYY е името на училището). Например: Zaiavka_SMG_ENSF_2023.xlsx

Ръководители на отборите на състезаващите се ученици са учители по физика и астрономия, както и други учители или експерти от РУО. Учителите по физика и астрономия участват в проверката на писмените работи на учениците, както следва:

  • за отбор до 12 ученици (включително) – 1 проверител;
  • за отбор от 13 до 24 ученици (включително) – 2 проверители;
  • за отбор над 24 ученици – 3 проверители.

Имената на проверителя на писмени работи на учениците, както и предпочитаните класове за проверяване (по възможност да не преподава в тях) се заявяват предварително заедно със заявката за участие на отбора.

Ученик, който е поставен под задължителна карантина, не може да участва в състезанието. Не се допускат ученици да участват „задочно“ (неприсъствено) в състезанието.

  1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

Всички участници и техните ръководители трябва да пристигнат в град Копривщица и да се регистрират най-късно до 17:30 часа на 17.11.2023 г. Декларациите от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите се входират в училището, от което е ученикът. При липса на подадено съгласие данните и резултатите ще бъдат обявени с идентификационен код.

Ръководителите трябва да резервират лично в предпочетения хотел вида на стаите и броя на нощувките на участниците в националното състезание.

В хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаване на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси можете да се обръщате към Илонка Славчева – началник на отдел „ОМДК“ в РУО – София-област, тел: 0893445801, e-mail: [email protected].

 

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Декларация за информирано съгласие – 2 броя (до 16 г., 16 г.).
  3. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
  4. Програма на Есенното национално състезание по физика.
  5. Хотели за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)