Задължение за публикуване на информация на интернет сайта Ви

Изх. № РУО1-31833/12.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че съгласно:

  1. Закона за предучилищното и училищното образование /чл. 175, ал. 3, чл. 263, ал. 3 и чл. 290, ал. 3/,
  2. Закона за публичните финанси /чл. 93/,
  3. Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /чл. 30, ал. 5, чл. 44, ал. 1, чл. 52, ал. 4, чл. 73, ал. 3, чл. 81, ал. 6, чл. 89, ал. 1, т. 5 и чл. 104, ал. 2/,
  4. Наредба 11/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците / чл. 40, ал. 7 и чл. 139, ал. 2/,
  5. Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. /чл. 9, ал. 1 и чл. 123/,
  6. Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. /чл. 18, ал. 2/

като директори имате задължение да публикувате определена информация на интернет сайта на училищата Ви.

Липсата на осигурени условия за спазване на приложимите нормативни изисквания, отнасящи се до предучилищното и училищното образование е нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД