Задължително предучилищно образование

Изх. № РУО1-17652/12.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-168/03.05.2022 г., вх. № РУО1-16466/04.05.2022 г., относно осъществяване на задължително предучилищно образование на 4-годишни деца в училищата, напомням, че съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и § 17 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗПУО, задължителното предучилищно образование може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, а за децата на 4-годишна възраст – само когато в населеното място няма детска градина, след решение на съответния общинския съвет, при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД