Заключителен етап от обучението за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО в IV, в VII и в X клас

Изх. № РУО1-8038/11.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-85/09.03.2021 г., Ви уведомявам, че предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в ІV клас от НВО по БЕЛ, в VІІ и в Х клас от НВО по математика.

Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, на 19.03.2021 г. от 12:00 до 17:00 часа  следва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.

Участниците следва да организират преките си задължения в училище така, че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението. Допълнителни указания ще бъдат получени по електронен път от организаторите на обучението.

Моля своевременно да уведомите учителите от повереното Ви училище!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД