Закрила на деца с изявени дарби

Изх. № РУО1-37131/15.11.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с №9105-299/14.11.2023 г., вх. №РУО1-37038/14.11.2023 г., относно осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

 

Приложения:

  1. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
  2. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.
  3. Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г.  на министъра на образованието и науката/