Заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 г. в Република България през учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-35129/20.10.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                         

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-359/12.10.2021 г., вх. № РУО 1-33578/12.10.2021 г., относно заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България през учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам следното:

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 години на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 година в Република България се ръководи в 28-те области от Национален координационен съвет на Министерство на здравеопазването и от регионални координатори.

Във връзка с изпълнение на програмата се предвижда през учебната 2021/2022 година да се проведат следните дейности:

  1. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години. За тази цел е необходимо на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, регионалните координатори и изпълнителите на програмата да се оказва съдействие по дейностите, които предстоят.

Децата и техните родители трябва да са информирани за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училища и в детски градини. Необходимо е да бъдат поставени информационни материали за програмата – плакати и брошури. На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

  1. Провеждане на епидемиологично изследване за установяване на резултатите от провежданата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България.

Родителите/настойниците на децата трябва предварително да са информирани за извършването на профилактичен преглед на зъбите на децата им.

Формирани са три епидемиологични екипа от факултетите по дентална медицина – София, Пловдив и Варна, като всеки екип се състои от ръководител и 7 изследователи от катедрите по детска дентална медицина. Към екипите ще се присъединят регионалните координатори за съответните области, в които ще преглеждат екипите.

Областите са разпределени, както следват:

  • Катедра ДДМ, ФДМ, София: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, София област, София, Перник, Кюстендил, Благоевград. Ръководител на епидемиологичното проучване – доц. д-р Наталия Гатева;
  • Катедра ДДМ, ФДМ, Пловдив: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Ямбол, Хасково, Ст. Загора, Сливен, Бургас. Ръководител на епидемиологичното проучване – проф. д-р Ани Белчева;
  • Катедра ДДМ, ФДМ, Варна: Варна, Добрич, Шумен, Русе, Силистра, В Търново, Разград, Габрово, Търговище. Ръководител на епидемиологичното проучване – доц. д-р Радосвета Андреева.
  1. Провеждане на кръгли маси за оповестяване сред широката общественост на резултатите от епидемиологичното проучване, както и резултатите от провежданите дейности по програмата досега. Кръглите маси ще се проведат в градовете Перник, Смолян, Пазарджик, Силистра, Разград, Търговище, София-област, Габрово, Ямбол, Стара Загора.

С оглед гореизложеното, моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, регионалните координатори, лекарите по дентална медицина и епидемиологичните екипи от факултетите по дентална медицина до детските градини и училищата за осъществяване на посочените дейности, които предстоят.

Членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, националния координатор, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.government.bg в раздел „Политики-Програми- Актуални програми“. Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД