Заложени дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България през учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-29544/16.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-344/07.10.2019 г., вх. №  РУО1-28674/07.10.2019 г., Ви уведомявам, че Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Относно изпълнението на програмата се предвижда през 2019/2020 учебна година да се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години. За тази цел е необходимо на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерство но здравеопазването, регионалните координатори и изпълнителите на програмата да се оказва съдействие по дейностите, които предстоят, както следва:

  1. Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училища и детски градини.
  2. Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата – плакати и брошури.
  3. На всеки родител да се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписаното информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

Необходимо е да се осигури достъп на Националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, до детските градини и училищата за осъществяване на посочените дейности, които предстоят.

Имената на членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.government.bg в раздел „Политики – Програми – Актуални програми“, а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnapolitika.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД