Записване на учениците в първи клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-18411/08.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с приема на учениците в първи клас Ви уведомявам, че следва коректно да изпълнявате  ръководството за записване на първокласниците, незабавно да отразявате статута на  учениците в системата,  както и да  не изисквате от родителите документи,  които системата удостоверява, че са налични.

Приложение:

  1. Стъпки по записване първи клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1194/ 31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град)