Записване на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-18389/08.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо на Столична община с изх. рег. № СОА21-ВК08-8101/08.06.2021 г., вх. № РУО 1-18293/08.06.2021 г. относно дейностите по записване на класираните ученици в първи клас, Ви уведомявам, че Вие или техническото лице от училището следва да присъства на организирана от Столична община среща на 09.06.2021 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и осигуряването на дистанция, моля от всяко училище да присъства по един представител.

До провеждане на срещата при записване на приетите ученици се следват инструкциите в приложеното писмо на Столична община.

 

Приложение:

  1. Писмо на Столична община с изх. рег. № СОА21-ВК08-8101/08.06.2021 г., вх. № РУО1 -18293/08.06.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1194/ 31.05.2021 г. на началника на РУО – София-град)