Записване на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-21033/06.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че записването на класираните деца за първи клас започва днес, 06.06.2022 г. след 12:00 ч. до 17.06.2022 г. /с изключение на 14. и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ с препоръчително време за записване от 08:30 до 17:00 часа.

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк: https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Моля да имате предвид следното:

I. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи

т. 9.1.

Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

За деца с ЕГН –удостоверен служебно.

За деца без ЕГН -Документ, доказваща адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

Първа група – деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

т. 9.2.

Втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

т. 9.3.

Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

т. 9.4.

Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

т. 9.5.

Дете с трайни увреждания – с определени 50 и над 50 % вид и степен на увреждане – 6 т. Удостоверен служебно.

т. 9.6.

Дете с един или двама починали родители – 6 т. Удостоверен служебно.

т. 9.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище – 4 т. Удостоверен служебно.

т. 9.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверен служебно.

т. 9.9.

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. Удостоверен служебно.

т. 9.10.

Деца-близнаци – 5 т. Удостоверен служебно.

Ползва се само един от допълнителните критерии по т. 9.9. и т. 9.10.

т. 9.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство – 3 т. Заповед за настаняване.

Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 3 т. Заповед за настаняване.

Дете с един неизвестен родител – 3 т. Удостоверен служебно.

Осиновено дете – 3 т. Съдебно удостоверение.

т. 9.12

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на деца от първа, втора и трета група/.

За деца с ЕГН – Удостоверен служебно.

За деца без ЕГН – Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

За критериите, които са удостоверени служебно, не е необходимо да изисквате документи.

Записаните първокласници следва да се отразят в ИСОДЗ и ПГУ в същия ден.

При подаване на заявление за отписване, същото следва да се отрази веднага в ИСОДЗ и ПГУ.

Апелирам за Вашия професионализъм и коректност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД