Заповеди за преустановен присъствен учебен процес от министрите на здравеопазването и на образованието и науката

Изх. № РУО 1-30823/04.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министъра на образованието и науката № 9105-373/02.11.2020 г. с вх. № РУО1-30557/02.11.2020 г., относно заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката, с които се преустановява присъствения учебен процес, Ви уведомявам, че изключения се допускат за:

  1. Провеждането на часовете по учебна и по производствена практика за придобиване на професионално образование, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Тези часове е необходимо да се осъществяват присъствено, при спазване на регламентираната дистанция и задължително носене на защитни маски. Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма за придобиване на професионална квалификация, която включва и практическо обучение в реална среда, при което учениците са с различен статут на територията на предприятието, обучението продължава да се осъществява присъствено при задължително спазване на противоепидемичните мерки.
  2. Полагане на изпитите при самостоятелна и при задочна форма на обучение, ако няма техническа възможност за осигуряване на надеждност при провеждане на изпитите в електронна среда. В тези случаи изпитите могат да се провеждат на територията на училището при спазване на противоепидемичните изисквания за дистанция, използване на защитни маски и дезинфекция. Очните занятия при задочната форма могат да се провеждат и електронно.
  3. Провеждането на олимпиади и състезания за всички ученици, като не се допуска смесване на ученици от различни паралелки. Необходимо е да се спазват противоепидемичните мерки за дистанция, носенето на защитни маски и дезинфекция. Изключението се въвежда тъй като е недопустима неравнопоставеност на участниците.
  4. Учители, които работят на територията на училището, докато учениците са в обучение от разстояние в електронна среда.
  5. За всички други дейности, за които е невъзможно или неуместно провеждането им в електронна среда от разстояние, след получено разрешение от министъра на образованието и науката.
 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД