Заповеди на министъра на образованието и науката, във връзка с организацията и дейностите за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО 1-27811/01.09.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ, СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповеди на министъра на образованието и науката, както следва:

  1. Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)
  2. Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)
  3. Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година(публ. 31.08.2021 г.)
  4. Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.)
  5. Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година(публ. 31.08.2021 г.)
  6. Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация(публ. 31.08.2021 г.)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД