Заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните ДЗИ по желание на ученика, сесия май-юни на учебната 2021-2022 г.

Изх. № РУО1-15964/28.04.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2994/27.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание през сесия май-юни на учебната 2021-2022 г.

 

Приложение: Заповед №РД09-2994/27.04.2022 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД02-1287/27.04.2022 г. на

началника на РУО – София-град/