Заповед за провеждане на допълнителните ДЗИ

Изх. № РУО1-26066/22.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-1931/21.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дата за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август-септември на учебната 2022/2023 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед №РД-712/07.08.2023 г.
на министъра на образованието и науката)