Заповед за утвърждаване на НКИИДУ за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-27896/08.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-27838/08.10.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2676/02.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г.

Националният календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г. е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието и науката.

Приложение: Съгласно текста.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА-ДЕМИРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД02-2249/ 05.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/