Заповед и Национален календар за учебната 2022/2023 г.

Изх. № РУО1-35790/27.09.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И НДД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4520/16.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година.

 

Приложения:

  1. Заповед.
  2. Национален календар.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД