Заповед на министъра на МОН за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година

Изх. № РУО1-28727/12.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

И НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2248/05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

 

Приложения:

  1. Заповед №РД09-2248/05.09.2023 г.
  2. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД