Заповед на министъра на образованието и науката за изменение на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-34201/01.12.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, която изменя заповед № 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО