Заповед на министъра на образованието и науката във връзка с определяне за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г.

Изх. № РУО1-4941/25.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед  №РД09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно определяне за неучебни дни 31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД