Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1- 31378/07.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-385/01.11.2019 г. на МОН с вх. № РУО 1-30978/01.11.2019 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Декларация за информираност и съгласие.
  4. Декларация за безпристрастност и поверителност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД