Заповед №РД-3006/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение на т. 5.15. от Раздел II на Правилата за информационна сигурност

Изх. №РУО1-17097/09.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД3006/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение на т. 5.15. от Раздел II на Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1371/04.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град)