Заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката

Изх. №РУО1-26870/30.08.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023–2024 година.

Приложение: Заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАд

(съгласно заповед №РД02-1905/29.08.2023 г.

на началника на РУО – София-град)