Заповед №РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-33265/09.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-2497/05.09.2022 г.

на началника на РУО – София-град/