Заповед №РД09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1 – 41665/24.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката за регламентиране на процедура за уведомяване на министъра на образованието и науката за възникнали инциденти (обстоятелства, застрашаващи живота и здравето) с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал, както и за възникнали бедствия и аварии, за терористични действия или други извънредни обстоятелства, при които има пострадали и са нанесени сериозни материални щети.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-5639/17.11.2022 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-3469/21.11.2022 г.

на началника на РУО – София-град)