Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването

Изх. № РУО1-22685/03.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столичната регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-22521/02.09.2020 г. Ви уведомявам следното:

I. Със Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.:

 1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се възобновяват. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
 2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища се осъществява съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 7. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 8. Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II.
 9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 10. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 11. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г.
 12. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност е необходимо да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г. Всички прояви и събития, както и дейностите по т. 1-10 следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
 13. Министърът на земеделието и храните следва да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.
 14. Министърът на труда и социалната политика следва да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията съгласно настоящата заповед и на Заповед № РД-01-487 от 31.08.2020 г.
 15. Всички областни щабове, кметства и областни администрации, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като да въвеждат и допълнителни противоепидемични мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за областите, които ръководят и наблюдават.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при условията на т. I, т. 11 и съобразно указанията по т. II.

IV. Заповедта влиза в сила от 01.09.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/